Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Nadszedł czas, w którym gminę sąsiada postrzegamy jako partnera do wspólnych działań poprawiających jakość życia całej społeczności obszaru. Spójność społeczna to warunek wzrostu gospodarczego, w którym wszyscy mieszkańcy uczestniczą i z którego wszyscy korzystają; Motto uroczystej sesji Trójmiasta Ogrodów

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to nazwa porozumienia trzech samorządów lokalnych: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, podpisanego 11 czerwca 2010 r.

Idea porozumienia zrodziła się z potrzeby połączenia wysiłków na rzecz rozwoju trzech sąsiadujących ze sobą gmin o podobnej specyfice. Podkowę Leśną, Brwinów i Milanówek łączą podobne uwarunkowania przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Wszystkie trzy gminy należą do atrakcyjnych miejsc zamieszkania ze względu na to, że są gminami zielonymi, gdzie walory środowiska naturalnego podlegają szczególnej ochronie.

W umowie o współdziałaniu założony został szeroki zakres współpracy. Uzgadniane mają być zarówno plany rozwoju, jak i konkretne przedsięwzięcia w różnych dziedzinach: gospodarce komunalnej, kulturze, ochronie środowiska.

Obecnie PTO realizuje duży wspólny projekt, w ramach którego opracowywane są dokumenty strategiczne określające optymalne kierunki rozwoju tego obszaru, a także dokumentacja projektowa najbardziej kluczowych kwestii, takich jak problemy wodno-melioracyjne, komunikacja i dostępność do Warszawy oraz głównych tras krajowych, rewitalizacja kluczowych terenów zielonych, a także rozwiązania kluczowych problemów i usług społecznych (w tym cmentarza, przedszkola, szkoły, stref rekreacji i in.) oraz docelowo wzmocnienie instytucjonalne partnerstwa, w tym poprzez udział licznych partnerów społecznych.